Vedligehold

Den enkeltes ansvar:

Det påhviler hver enkelt grundejer at holde fortove og stier ud for egen parcel med fejning, snerydning og lugning. Græsarealer skal holdes slået. At gøre bestyrelsen opmærksom på skader opstået ved foreningens.
Se en mere uddybende forklaring og guide her.

Det fælles ansvar

Fællesbede og vendepladser på stikvejene renholdes af grundejerne i fællesskab. Overlad ikke dette til naboen alene, men hjælp hinanden. Skulle I få lyst til at ændre ved bedet, kontakt først vejrepræsentanten.

Fællesarealer

På skitsen redegøres for foreningens fællesarealer.

Vedligehold beskrivelseVedligehold af stikveje

Grundejerforeningen er ejer af følgende arealer:

  • 3 ubebyggede grunde op til Stjernevejen., samt grund på Merkurvej mellem 33 og 37. Gartneren varetager vedligehold.
  • Alle stikveje, dvs. vejene med SF-sten , med tilhørende græsrabatter/græsfortove. Grundejerne står for normalt vedligehold. SF-sten, kantsten skiftes af foreningen
  • Vejtræer ved stikvejene. Grundejer slår græs Gartner beskærer.
  • Regnvandsbrønde på stikvejene. Gartneren varetager vedligehold.
  • Fællesbede / vendepladser på stikvejene. Vedligeholdes af grundejerne på stikvejen i fællesskab.
  • Stierne i området vedligeholdes af grundejerne, ligesom man har pligt til at holde fortov ud mod stamvej.

Se en mere uddybende forklaring og guide her.

Vi henstiller meget til alle – børn som voksne – at der værnes om vore arealer. Vedligeholdelses- og reparationsudgifter vil påvirke kontingentet til foreningen, så skal denne post ikke ”svulme op”, må det være i alles interesse at beskytte arealerne. Hvis man opdager noget der bør repareres, så giv endelig et praj på stjerne@profibermail.dk

I tilfælde hvor konkrete skader kan henføres til bestemte grundejere, kan disse blive pålagt erstatningspligt.

 

Skriv et svar