Deklaration

DEKLARATION FOR DEN ØSTLIGE DEL AF BOLIGOMRÅDET MELLEM HEDENSTED OG LØSNING.

Undertegnede ejere af det på vedhæftede deklarationsrids viste område omfattende matr.nr. 23a, 25a, 24b, 25b, Remmerslund by, Hedensted sogn, matr.nr. 2k Årup by, Hedensted sogn, – matr.nr. 3e, 5e, 2k, 2l, 7q, 7o, 1d, 1s, 1t, 1u, 1v, 1x, 1y, 1z, 1æ, 1ø, 1aa, 1ab,1ac, 1ad, 1ae, 1af, 1ag, 1ah, 1ai, 1ak, 1al,1am,1an,1ao,1ap, 1aq, 1ar, 1as, 1at, 1au, 1av, 1ax, 1ay, 1az, 1aæ, 1aø,1ba, 1bb, 1bc, 1bd, 1be, 1bf, 1bg, 1bh, 1bi, 1bk, 1bl, 1bm, 1bn, 1bo, 1bp, 1bq, 1br, 1bs, 1bt, 1bu, 1bv, 1bx, 1by, 1bz, 1bæ, 1bø, 1ca, 1cb, 1cc, 1cd, 1ce, 1cf, 1cg, 1ch, 1ci, Sæbberup by Løsning sogn i Hedensted kommune pålægger herved nævnte områder, samt alle parceller, der efter den 1.1.1973 udstykkes fra de nævnte ejendomme, følgende servitutter:

§1 OMRÅDETS ANVENDELSE

Området deles i området mærket Ι og i mærket ІΙ, svarende til deklarationsridsets betegnelser.

Område Ι vil blive udstykket til åben lav boligbebyggelse.

Område ІΙ vil blive et for offentligheden tilgængeligt grønt område.

§2 PARCELLERNES BENYTTELSE.

Stk. 1. Indenfor område Ι må kun opføres åben og lav boligbebyggelse, og på hver parcel må kun opføres en beboelsesejendom med sædvanlig tilhørende udhus, carport eller garage. Der må ikke opføres havehuse, ligesom fjerkræhold, svinehold o. lign. ikke er tilladt. Parcellerne må ikke anvendes til oplagspladser.

Stk. 2. Beboelsesejendommen må højst indeholde 1 lejlighed.

Stk. 3.  Område Ι må kun anvendes til boligformål, dog kan der i forbindelse med boligen drives sådan virksomhed, der ikke efter kommunebestyrelsens skøn anfægter bygningens primære funktion som bolig eller områdets karakter af boligkvarter.

Stk. 4. Der må ikke fra parceller drives handel, vognmandsvirksomhed, fabrik, værksted eller lignende eller oprettes oplagsplads.

Stk. 5. Der må ikke drives nogen form for virksomhed, der ved røg, støj, rystelser, ved sit udseende eller på anden måde er til gene for de omboende.

Stk. 6. Indenfor område ІΙ kan kommunebestyrelsen tillade, at der opføres sådanne mindre bygninger, der naturligt hører hjemme i et fælles areal.

Stk. 7. Ubebyggede dele af parceller, som ikke benyttes som gårdsplads, terrasse eller lignende skal anlægges og vedligeholdes som have.

Stk. 8. For alle hjørnegrunde vil der være at etablere fri oversigt i henhold til bestemmelserne i ”Ministeriet for offentlige arbejders vejregler”, og på disse arealer må der ikke – hverken varigt eller midlertidigt – anbringes genstande (herunder hegn) eller forefindes bevoksning, som rager mere end 80 cm. Op over en flade, der kan lægges gennem de skærende vejes midtlinier.

§3 BYGNINGERNES UDSTRÆKNING OG UDFORMNING.

Stk. 1. Ingen bygning må opføres med mere end én etage med udnyttet tagetage.

Stk. 2. Samtlige bygninger skal placeres med facaden vinkelret eller parallelt med retningen af den boligvej, hvilken parcellen har adgangsret til.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan ved behandling af projekter med udnyttet eller udnyttelig tagetage forlange disse bygningers placering på parcellen ændret, hvis det skønnes, at den projekterede bygnings placering bliver til unødig gene for de omboende.

Stk. 4. Bygningers stuegulv må højst placeres 0,5 m. over omgivende terræn eller et højdeplan, fastlagt af kommuneingeniøren.

Stk. 5. Bebyggelsen må ikke ske inden for en afstand af 2½ m. til naboskel. – Det skal dog være tilladt at anbringe mindre bygninger i skal eller nærmere end 2½ m., jfr. Bestemmelserne i Bygningsreglementets Kap. 3.2.3. stk. 5.

§4 BYGGERIETS UDFØRELSE.

Stk. 1. Købere af ejendommene er forpligtet til inden 3 måneder efter overtagelsen ar parcellen at indsende byggesag til bygningsmyndighederne og til inden 2 måneder efter byggetilladelsens dato at påbegynde opførelsen af beboelsesejendom på parcellen. – Byggeriet skal være afsluttet senest 2 år efter overtagelsen af parcellen.

Stk. 2. Kommunen forbeholder sig for enhver parcel forkøbsret til den fastsatte købssum uden renter eller tillæg af nogen art, og efter udløbet af de i pkt. 1 nævnte frister forkøbsret og tilbagekøbsret til den fastsatte købesum uden tillæg af nogen ar, men med fradrag af kommunens udgifter ved begge handler, alt dog længst til parcellen er bebygget. Endvidere er kommunen i tilfælde af sådant tilbagekøb berettiget til at beholde et beløb på 1000 kr. af den af køberen indbetalte købesum til dækning af diverse omkostninger m.v.

§5 GRUNDEJERFORENING

Stk. 1. Den til enhver tid værende ejer af en eller flere parceller, som omfattes af nærværende deklaration, skal være medlem af grundejerforening.

Stk. 2. Med 2/3 majoritet af de på en generalforsamling mødende medlemmer skal grundejerforeningen være berettiget til at træffe bestemmelse om, at også ejere af parceller udenfor deklarationens område kan være medlemmer af grundejerforeningen, eller at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening.

Stk. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningens område.

Stk. 4. Grundejerforeningen er berettiget til at fastsætte et ordensreglement.

Stk. 5. Grundejerforeningen er berettiget til at fastsætte nærmere regler for fremskaffelse og fordeling af midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål.

Stk. 6. Grundejerforeningen er pligtig efter påkrav at tage skøde på evt. vej- og fællesarealer.

Stk. 7. Med 2/3 majoritet af de på en generalforsamling mødende medlemmer er grundejerforeningen berettiget til at træffe bestemmelse om, hvorledes fællesarealer skal udnyttes. Ethvert medlem er pligtig at efterkomme en sådan bestemmelse, også selv om det kræver økonomisk tilskud fra den enkelte.

Stk. 8. Grundejerforeningen er berettiget til at underskrive beslutninger om fællesarealer, disses udnyttelse samt om andre forhold af fælles interesse. Grundejerforeningen kan eventuelt lade sådanne beslutninger lyse servitut- og pantstiftende på de enkelte ejendomme, uden at de enkelte adkomsthavere skal tiltræde dette.

Stk. 9. Grundejerforeningen fastsætter i øvrigt selv, med hvilken majoritet en beslutning skal vedtages, men beslutninger om ændringer af vedtægter eller beslutninger, der kræver økonomisk indbetaling udover administrationskontingent, skal dog træffes med mindst 2/3 majoritet af de på en generalforsamling mødende medlemmer.

Stk.10. Alle sager mellem grundejerforeningen og dennes medlemmer skal være undergivet de værnetingsregler m.v. der findes i nærværende deklaration.

Stk.11. Grundejerforeningen skal stiftes ved grundsælgerens foranstaltning, når mindst 25% af grundejerne kræver det. Endvidere skal kommunalbestyrelsen være berettiget til at kræve grundejerforeningen stiftet, når mindst 25% af grundene er solgt.

§6 VEJE OG STIER.

Stk. 1.  Langs de på deklarationsridset viste veje mærket A-A, B-B, C-C, D-D, E-E og F-F pålægges der ejerne af de tilstødende parceller forpligtelse til at opsætte og vedligeholde ubrudte hække mod vej. Hækken plantes inde på parcellen 30 cm. Fra skel mod vej.

Stk. 2. Anlæg af veje og stier skal ske i overensstemmelse med deklarationsskitsens viste veje og stier.

Stk. 3. Parcelejerne er uden erstatning pligtige til at tåle de gener, der måtte fremkomme i forbindelse med vejanlæggene. Parcelejerne er ligeledes pligtig til at tåle, at eventuelle til vejanlæggene hørende skråninger anlægges på parcellerne uden erstatning, også selvom der findes hegn eller andet på det pågældende areal.

Stk. 4. Belysningen af veje og andre fællesarealer skal udformes som luftledningsfri belysning og i overensstemmelse med deklarationsridsets angivelser.

Stk. 5. I det omfang veje og stier ikke overgår til det offentlige, skal de tilskødes grundejerforeningen sammen med evt. fællesarealer, når udstykningen er approberet, og grundejerforeningen stiftet.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen har ret til at meddele vej- og /eller færdselsret til andre end deklarationsområdets beboere, hvis dette kan ske uden væsentlig gene for de direkte implicerede grundejere.

Stk. 7. Ved anmeldelse af vejret til andre, skal disse deltage i vejenes vedligeholdelse på nærmere af kommunalbestyrelsen fastsatte vilkår.

Stk. 1.  Al parkering af last-, omnibus-, flytte-, rute- og fragtbiler og lignende er forbudt på eller ud for parcellerne, alene med undtagelse af almindelig af- og pålæsning.

Stk. 2. Ingen form for parkering må finde sted på de på deklarationsridset Viste veje mærket A-A, B-B, C-C, D-D, E-E og F-F.

Stk. 3. Al adgang til boligparcellerne skal foregå fra de blinde veje. Det tillades dog at etablere én åbning for hver parcel af højest 1 m. bredde ud mod stierne eller område ІΙ.

Stk. 4. Der må anlægges max. én overkørsel i en bredde af højst 4 m. til hver parcel. Eventuelle ændringer og flytning må kun ske med kommunalbestyrelsen tilladelse.

Stk. 5. For hver parcel skal der være et parkeringsareal på mindst 2,5 x 5,5m             – Eventuelt garage skal placeres mindst 6 m. fra vejskel. – Det derved kommende areal skal tjene som parkeringsareal.

§8 TEKNISK FORSYNING.

Stk. 1. De til en hver tid værende ejere af ejendommen er forpligtet til at være medlem af Hedensted Vandværk og er således undergivet de bestemmelser med hensyn til pris m.v., som til enhver tid måtte gælde for dette selskab. – Forpligtelsen til at indtræde i nævnte selskab gælder straks fra overtagelsen af parcellen.

Stk. 2. Fællesledninger, der fremføres i forbindelse med udstykningen, vedligeholdes af grundejerforeningen, i det omfang disse ledninger ikke vedligeholdes af vedkommende forsyningsselskab eller en offentlig myndighed. Udgifterne hertil fordeles med lige store anparter på hver parcel.. De enkelte parcelejere skal selv vedligeholde stik til bebyggelsen.

Stk. 3. Den enkelte parcelejer er pligtig til at tåle eller underskrive de deklarationer med eller uden pant til tinglysning på de udstykkede parceller, som måtte blive udstedt eller forlangt af forsyningsselskabet, kommunen eller grundejerforeningen i forbindelse med anlæg og vedligeholdelse af ledninger af enhver art.

Inden for en afstand af 2 m. fra eventuelle kloakledningers midte er det forbudt at opføre bygninger, eller drivhuse eller plante hegn eller større træer eller overhovedet foretage sådanne foranstaltninger, der kan være til hinder eller skade for eftersyn, reparation og vedligeholdelsesarbejder.

Stk. 4. Hvis det skønnes nødvendigt, at ledninger af nogen art føres over parcellerne, er de parcelejere, som berøres heraf, pligtige til at tåle dette og give adgang til ledningernes fremtidige vedligeholdelse.

Stk. 5. Der vil ikke kunne kræves erstatninger for ledningsføringer, der måtte blive foretaget i forbindelse med udstykningen og denne grundmodning, medmindre der er tale om væsentlig gene.

Parcelejerne er i øvrigt pligtige uden økonomisk godtgørelse af nogen art at affinde sig med samtlige ulemper m.v. i forbindelse med gennemførelse af den fuldstændige byggemodning.

Stk. 6.   Stikledninger til vand- og afløbssystemer skal føres mindst 1 meter indenfor parcellernes skel.

Stk. 7. Eksisterende drænledninger skal respekteres. Den enkelte parcelejer har dog ret til for egen regning at forlægge bestående drænledninger

Stk. 8. Deklarationsområdet skal forsynes med el ved fremførelse i jordkabler.

Stk. 9. Der skal etableres et fælles antenneanlæg for hele deklarationsområdet. Når anlægget er etableret må der ikke findes private udendørs antenner.

§9 HEGN OG BEPLANTNING.

Stk. 1  Kommunen udfører beplantningsbælter som vist på deklarationsridset.

Stk. 2. Parcelejerne har pligt til inden 1 år fra overtagelsen at plante eller sætte levende hegn. Beplantning ved vej- og stiskel skal finde sted inde på parcellerne og 30 cm. Fra vej- henholdsvis stiskel. Hække og beplantninger skal i deres endelige højde mindst være 1½ m. over terræn.

Stk. 3. De enkelte parcelejere vedligeholder de hække og beplantningsbælter, der vedrører den enkelte grund og foretager tillige efterbeplantning i fornødent omfang.

Hvis plantning og vedligeholdelse ikke sker i overensstemmelse med det foran anførte, kan den påtaleberettigede og/eller grundejerforeningen lade arbejdet udføre af andre for parcelejerens regning.

Stk. 4. Kommunen udfører endvidere beplantning med træer i et omfang som vist på deklarationsridset. Disse træer må ikke fjernes eller på nogen måde beskadiges af parcelejerne. Beskæring af disse træer må kun foretages af grundejerforeningen eller kommunen.

Ved boligveje samt ved stier har kommunen ret til at foretage plantning af de ovennævnte træer i skel mod parcellerne.

Parcelejerne er pligtige til at tåle ulemperne af ovennævnte træer samt fremtidige træer og buske i det offentlige parkområde i henseende til løvfald, skygge, rodskud m.v. uden erstatning, ligesom fjernelse af nedfaldent løv på parcellerne er kommunen uvedkommende.

Stk. 5. På parcellerne må der ikke findes beplantninger, der ved skygge eller kraftig vækst er til væsentlig gene for naboerne.

§10 DET OFFENTLIGE GRØNNE OMRÅDE.

Stk. 1. Undtaget fra bestemmelserne i §2 – 8 er område ІΙ.

Stk. 2. Kommunen anlægger de på deklarartionsridset viste stier og beplantninger.

Stk. 3. Området skal være offentligt og vil blive vedligeholdt af kommunen.

§11 PÅTALERET.

Stk. 1.  Påtaleberettiget ifølge nærværende deklaration er Hedensted kommunalbestyrelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen er berettiget til helt eller delvist at delegere påtaleretten til grundejerforeningen. Når hel eller delvis delegation af påtaleretten er sket, kan kommunalbestyrelsen alligevel til enhver tid tilbagekalde delegationen.

Stk. 3. Ved overtrædelse af deklarationen, hvad angår område 1, skal grundejerforeningen være berettiget til at udøve påtaleretten, hvis kommunalbestyrelsen i de enkelte tilfælde ikke vil udøve denne, efter mindst 3 måneder forinden at være blevet opfordret hertil.

§12 DISPENSATION.

Stk. 1. Den påtaleberettigede har ret til at meddele dispensation fra nærværende deklaration. Dispensationen kan imidlertid ikke meddeles uden samtykke fra grundejerforeningen og de direkte implicerede parter, når der dispenseres fra bestemmelser, der angår område 1.

Stk. 2.  Ved udøvelse af dispensationsretten skal den påtaleberettigede tilgodese såvel hensyn til opretholdelsen af helhedspræg som hensyn til den enkelte parcelejers direkte interesse i deklarationens overholdelse.

§13 TINGLYSNING.

Stk. 1. Nærværende deklaration tinglyses servitutstiftende på samtlige de ejendomme, der er nævnt i deklarationens indledning.

Stk. 2. Ved udøvelse af dispensationsretten skal den påtaleberettigede tilgodese såvel hensyn til opretholdelsen af helhedspræg som hensyn til den enkelte parcelejers direkte interesse i deklarationens overholdelse.

§14 VÆRNETINGSBESTEMMELSER.

Alle sager vedrørende nærværende deklaration skal anlægges ved den ret, under hvilken ejendommen er beliggende.

VÆRNETINGSBESTEMMELSER.

Skriv et svar