Konstituering af bestyrelsen

Da bestyrelsen er den samme personkreds, har vi valgt foreløbig at køre med samme konstituering indtil vi har mulighed for at mødes efter alle karantæner er overstået.

Årets næste udgave af Planeten, som indeholder bl.a. konstituering og er vedhæftet girokort for dette års kontingent vil ligeledes blive rykket til senere på året.

Omlægning af fliser på Merkurvej og Venusvej

Vi skal i gang med 1. etape af vores flise projekt i kvarteret.
1. etape bliver på Merkurvej og Venusvej og planen er, at så snart vejret og gartneren har tid går de i gang.

For at få det optimale ud af denne projekt skal vi have alle hække ud mod stien på Merkurvej og Venusvej klippet ind så vi får et godt og ensartet resultat.
Bestyrelsen vil i den kommende uges tid gennem gå de 2 veje og tage kontakt til de grundejer hvor vi mener det er nødvendigt med en klipning.

Vi minder endnu en gang om at når der igen bliver sået græs er det optil den enkelte grundejer at få vandet og fjernet ukrudt i den ny sået græs.

 

Sne rydning af den “gamle” skole sti

Som vi skrev for en uge siden var kommunen stoppet med at rydde den “gamle” skole sti og i den forbindelse har bestyrelse været i kontakt med kommunen for at gøre indsigelser mod at de har stoppet med det, stik i mod hvad vi var blevet lovet ifb. med anlæggelse af den nye skole sti.

Til det svare kommunen:

…vintervedligeholdelsen gennemføres uændret i  den igangværende vintersæson i forhold til tidligere praksis for den ”gamle” sti.

Det betyder at de genoptager snerydning, men de skriver også følgende:

…overordnede vedligeholdelsesplaner for kommunens samlede vej- og stinet skal i gang med en revision af den nuværende praksis, herunder inddeling i en stiklassificering der skaber de fremadrettede rammer for vedligeholdelsesniveauerne.

Det betyder at vi ikke er garanteret snerydning fremover. Bestyrelsen  vil gøre alt hvad vi kan for at vedligeholdelsen af den “gamle” skole bibeholdes i dens nuværende form, men intet er givet på forhånd.

Sker der noget nyt i sagen opdatere vi jer naturligvis hurtigst muligt.

Kommunen rydder ikke sne på den “gamle” skolesti

I sommers fik vi en ny skolesti bag om stjernevejskvarteret. Det er blevet en fantastisk sti som mange bruge dagligt.

Med etableringen af en ny skolesti betyder dette desværre at den “gamle” skolesti er blevet glemt af kommunen og derfor ikke ryddet.  Vi er pt. i dialog med kommunen om dette, da vi er blevet lovet at den nye skolesti ikke skulle ændre på dette. Men indtil vi har fået svar fra kommunen om at de vil genoptage snerydningen eller ej er det den enkelte grundejer der skal klare snerydningen.

Så er du nabo til den “gamle” skolesti så  skal du i gang med skov og feje. Hvis du er i tvivl om du er berørt kan du se hvor den “gamle” skole sti går herunder:
Gammel skolesti

 

Cykelstiprojektet bag om Stjernevejskvarteret

I perioden 25. maj – 16. september 2015, vil der være øget aktivitet bag om Stjernevejskvarteret. Det er Entreprenør Finn Cato der vil være i gang med at etablere den cykelsti fra Hedensted til Løsning.
Selve cykelstien vil ikke få betydning for nogle af grundejerens forenings medlemmer, men i vil opleve at jeres nærområde bliver ændret. Cykelsti bag om Stjernevejskvarteret
I kan se en detaljeret oversig og ændringer bag om Stjernevejskvarteret her.

Har du spørgsmål til projektet kontakt da Hedensted kommune.

Ny hjemmeside

Så kom tiden hvor vi fik opdateret vores hjemmeside.
Vi har allerede nu flyttet mange informationer fra den gamle hjemmeside, men der mangler stadig at blive flyttet noget.

Har du kommentar eller indhold til hjemmesiden så send os en mail på webmaster@stjernevejensgrundejerforening.dk

 

Vedr. brev udsendt af kommunen til grundejerne i Stjernevejens Grundejerforening

I har alle i denne måned modtaget et brev: .”Administrationsgrundlag for håndhævelsen af deklarationen”, som når man åbner det er stilet til formanden i Stjernevejens Grundejerforening
Administrationsgrundlaget er et resultat af den forespørgsel Bestyrelsen havde rettet til Teknisk Afdeling, fordi vi ønskede en deklaration, der var nemmere at læse. Vi ønskede at forkorte deklarationen og bringe den i overensstemmelse med nutiden, f.eks. at få fjernet al tekst i forbindelse med anlæg af området og ved enkelte ændringer. Da det er en ret omkostelig affære (ca. 1000 kr. pr husstand) at lave ny deklaration, valgte vi at se bort fra denne løsning. I stedet har Teknisk Forvaltning lavet Administrationsgrundlaget. Dele af dette kræver dog nok en forklaring fra Bestyrelsen.

Hække og levende hegn:
Vi ønskede, at der ikke var krav om hæk af 1½ m. højde ud mod stikvej, som det er nu iht. §6 stk 1 og §9 stk 2. Det de svarer, er at man må benytte anden form for levende hegn end hæk, men det skal stadig være grønt. Vi vil som forening ikke skride ind overfor at det er lavere end de 1½ meter mod stikvej, men det kan ikke komme til at stå i deklaration og heller ikke i Administrationsgrundlag fra Hedensted Kommune.

Fællesbede:
Det vi havde bedt om var at de nuværende fællesbede måtte benyttes til parkering under visse forbehold. Så en indskrivning og samtidig udvidelse af de ”regler” der i forvejen er omkring bedene. Det har altid været udlagt til grundejerne på den enkelte stikvej i fællesskab at stå for vedligehold og det er det fortsat. Såfremt arealet ønskes benyttet til gæsteparkering (altså ikke dagligt og ikke til opbevaring) så skal I på den enkelte stikvej blive enige og I skal selv betale og forestå arbejdet med at lægge græsarmering. Der må ikke lægges fliser, da vi så får problemer med kloakkerne.

Bredde af indkørsler:
Her er givet lovning på, at se positiv på ansøgninger om udvidelse af bredde på indkørsel fra 4m til 5m. Der skal dog stadig søges om ændringen. Når vi havde bedt om tilladelse til mere end en overkørsel, var det for at gøre det nemmere for alle at få campingvogne o.lign. ind på egen grund.

Træerne langs Stjernevejen:
Beskæring af disse træer foretages af kommunen på ydersiden. Yderligere vedligeholdelse er fortsat udlagt far Grundejerforeningen til den enkelte parcelejer, som derfor står for beskæring/udtyndning /efterbeplantning under hensyn til at bæltet skal bestå i sin oprindelige bredde.

Påtaleret:
Vi havde måske fået skrevet dette for dårligt, men vi har ikke bedt om at få påtaleretten. Det vi bad om var, at hvis kommunen, som tidligere, delegerede påtaleretten til os, ville vi have det på skrift. Som deklarationen er, kan de delegere og trække tilbage igen. Dette er uholdbart, da vi så aldrig ved hvor vi står. I kan stadig forvente henvendelser fra os ved manglende vedligehold, idet de ikke vil gå ind i sagen medmindre vi har prøvet at løse det grundejerne imellem. Bestyrelsen ved så bare nu, at vi kan forvente at Kommunen vil overtage, hvis forholdene ikke bliver bragt i orden – og det er vi godt tilfredse med.

Tilslutning til fælles antenneanlæg:
Dette afsnit beskriver i grunden kun at det ikke længere er lovligt at skrive sådan i lokalplaner mm.

Vi beklager hvis alt dette har bragt mere forvirring end gavn. Det har aldrig været hensigten.