Vedtægter

Vedtægter for Stjernevejens grundejerforening

Foreningen og dens formål

§1 Foreningens navn er “Stjernevejens Grundejerforening”.

§2 Foreningens hjemsted er Hedensted Kommune under Retten i Horsens, der er foreningens værneting.

§3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme, stikveje, stier og fællesarealer.
Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag (herunder kontingent), samt til at underskrive og lade tinglyse deklarationer med eller uden pant.
De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer.
Foreningen er pligtig efter påkrav at tage skøde på eventuelle fællesarealer m. v. med derpå værende anlæg.
Foreningens bestyrelse skal være berettiget til at udfærdige et ordensreglement, der skal vedtages af en general-forsamling med 2/3 flertal. Ordensreglementet træder i kraft på det tidspunkt, det er udsendt til medlemmerne.

Medlemmerne og disses forhold til foreningen

§4 Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af de grund, der er nævnt i deklarationen af 21/6 1973 for boligområdet mellem Hedensted og Løsning. Grundejerforeningen skal være berettiget til med 2/3 majoritet af de på en generalforsamling fremmødte medlemmer at træffe bestemmelser om, at også ejere af grunde udenfor foreningens område kan være medlemmer af foreningen, eller at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening.

§5 Når et medlem overdrager sin grund eller på anden måde ophører at være medlem af denne, er han fra overdragelses-dagen ophørt med at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berettiget restancerne og overtaget forpligtelserne. Både den tidligere ejer og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskiftet til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, stilling og bopæl samt parcellens parcel nummer og matrikel nummer.

§6 Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser. I forhold til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også skal være gældende for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.
For hver parcel i kvarteret betales et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter. Kontingentet betales forud og senest den 1. april for det pågældende kalenderår. Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Indbetaling af kontingent sker til bank- eller girokonto efter bestyrelsen anvisning.
Er et medlem mere en måned i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives af retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen. Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant, der endvidere skal betale et administrationstillæg for restancen, svarende til 1/4 af kontingentet. Er restancen ikke betalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed.

Generalforsamlingen

§7 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§8 Ordinær generalforsamling holdes hvert år i februar. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse.
Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver adresse forandring.
Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen.
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar. Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer.
4. Rettidigt indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

§9 Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, holdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter mindst 1/4 af foreningens medlemmer – der ikke er i restance til foreningen – til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling. Når en sådan begæring er indgivet, skal generalforsamlingen holdes inden 6 uger efter dennes modtagelse.
Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stedet på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.

§10 Dirigenten, som generalforsamlingen vælger, afgør alle tvivlsspørgsmål om sagers behandling og om stemmeafgivning.
Hver parcel råder over to stemmer på generalforsamlingen. Afstemning sker ved håndsoprækning med mindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig. Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end en fuldmagt.
Beslutninger på en generalforsamling træffes ved simpelt flertal, jvf dog §3, 4, 9 og 11.
Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den er fuld beviskraft i enhver henseende.
Hver parcel råder over to stemmer på generalforsamlingen. Afstemning sker ved håndsoprækning med mindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig.
Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end en fuldmagt.
Beslutninger på en generalforsamling træffes ved simpelt flertal, jvf dog §3, 4, 9 og 11.
Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den er fuld beviskraft i enhver henseende.

§11 Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på anvendelse af fælles arealer, forandringer i foreningens vedtægter, ordensreglement, bevilling af midler ud over det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side, optagelse af lån, kræves beslutningen vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk overfor tredjemand, kan kun ændres ved enstemmighed hos samtlige medlemmer.
Når der på en generalforsamling er truffet bestemmelse om bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

§12 Bestyrelsen består af syv medlemmer. Det bør tilstræbes, at hver vej i kvarteret så vidt muligt repræsenteres i bestyrelsen. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år. I ulige år afgår tre medlemmer og i lige år fire medlemmer.
To suppleanter vælges for et år. Genvalg kan finde sted. Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot et medlem af bestyrelsen kræver det, udgå af bestyrelsen, og suppleanten for ham, indtræder i hans sted. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 5, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.
Kassereren modtager et årligt honorar, der fastsættes af bestyrelsen. Såfremt kassereren får forfald udpeges en midlertidig kasserer af bestyrelsen.

§13 Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed – herunder drift og vedligeholdelse af stikveje, stier og fællesarealer – og varetager dens formål og interesser. Bestyrelsen er dog berettiget til at ansætte og bestemme aflønning m. v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af fællesanlæg.
Der afholdes møde i bestyrelsen, så ofte formanden eller 3 medlemmer finder det nødvendigt. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer giver møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.

§14 Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og kassereren i foreningen.

§15 Generalforsamlingen vælger for et år to revisorer og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted. Revisorerne kan når som helst foretage kasseeftersyn.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal afleveres til revisorerne inden den 31. januar og skal af disse være revideret såvel talmæssigt som kritisk så betids, at et ekstrakt med revisionspåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.

§17 Medlemmernes indbetalinger sker til bank- eller girokonto. Foreningen har en driftskonto (checkkonto), hvor der kan hæves af kassereren alene. Midlerne på denne konto bør ikke overstige kr. 50.000. Råder foreningen over en større formue skal den placeres i obligationer med en løbetid på maksimalt 20 år og/eller en spærret konto i et pengeinstitut. På depot og konto kan kun hæves af kassereren i forening med enten formand eller to bestyrelsesmedlemmer.
Kassereren skal være kautionsforsikret. Kautionens størrelse bestemmes af bestyrelsen. Udgifterne hertil afholdes af foreningen.

§18 Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller ½ af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om lovændringer gældende regler. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue. Foreningen kan dog ikke opløses uden samtykke fra den påtaleberettigede i henhold til deklarationen lyst den 24/8 1973.

Særlige bestemmelser

§19 Forekommer der spørgsmål, hvorom disse love intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§20 Ingen vedtægtsbestemmelse må være i strid med tinglyste deklarationer eller nogen kommunal vedtægt.

§21 Disse love er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 23/6 1975 og senest ændret på den ordinære generalforsamling den 29/2-2016.

Skriv et svar