Vedligehold

Den enkeltes ansvar:

Det påhviler hver enkelt grundejer at holde fortove og stier ud for egen parcel med fejning, snerydning og lugning. Græsarealer skal holdes slået. At gøre bestyrelsen opmærksom på skader opstået ved foreningens.
Se en mere uddybende forklaring og guide her.

Det fælles ansvar

Fællesbede på stikvejene renholdes af grundejerne i fællesskab. Overlad ikke dette til naboen alene, men hjælp hinanden. Skulle I få lyst til at ændre ved bedet, kontakt først vejrepræsentanten.

Fællesarealer

På skitsen redegøres for foreningens fællesarealer.

Vedligehold beskrivelseVedligehold af stikveje

Grundejerforeningen er ejer af følgende arealer:

  • 3 ubebyggede grunde op til Stjernevejen. Bestyrelsen varetager vedligehold.
  • Alle stikveje, dvs. vejene med SF-sten , med tilhørende græsrabatter/græsfortove. Grundejerne står for normalt vedligehold.
  • Vejtræer ved stikvejene. Bestyrelsen varetager vedligehold.
  • Regnvandsbrønde på stikvejene. Bestyrelsen varetager vedligehold.
  • Fællesbede / vendepladser på stikvejene. Vedligeholdes af grundejerne på stikvejen i fællesskab.
  • Stierne i området, bortset fra skolestien bag om kvarteret, samt stier ved Tranebokær-området. (Disse stier tilhører Hedensted Kommune).

Se en mere uddybende forklaring og guide her.

Vi henstiller meget til alle – børn som voksne – at der værnes om vore arealer. Vedligeholdelses- og reparationsudgifter vil påvirke kontingentet til foreningen, så skal denne post ikke ”svulme op”, må det være i alles interesse at beskytte arealerne.

I tilfælde hvor konkrete skader kan henføres til bestemte grundejere, vil disse blive pålagt erstatningspligt.

 

Skriv et svar